Với các website mà mình sẽ giới thiệu, các bạn sẽ chẳng mất một đồng nào để gọi điên thoại nữa.


1. Globfone

Ảnh

2. Zlookup


Ảnh

3. Poptox

Ảnh

4. Letsbrik

Ảnh

5. Call2friends

Ảnh