Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Như tiêu đề, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi màu link khi hover. Ok bắt đầu thôi :vẢnh tạm


Thêm đoạn js sau vào trước thẻ </body>  là được

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function makeColor(){if(elmS==0){elmR=elmV;elmG=elmV;elmB=elmV}else{t1=elmV;t2=(255-elmS)*elmV/255;t3=elmH%60;t3=(t1-t2)*t3/60;if(elmH<60){elmR=t1;elmB=t2;elmG=t2+t3}else if(elmH<120){elmG=t1;elmB=t2;elmR=t1-t3}else if(elmH<180){elmG=t1;elmR=t2;elmB=t2+t3}else if(elmH<240){elmB=t1;elmR=t2;elmG=t1-t3}else if(elmH<300){elmB=t1;elmG=t2;elmR=t2+t3}else if(elmH<360){elmR=t1;elmG=t2;elmB=t1-t3}else{elmR=0;elmG=0;elmB=0}}elmR=Math.floor(elmR).toString(16);elmG=Math.floor(elmG).toString(16);elmB=Math.floor(elmB).toString(16);if(elmR.length==1)elmR="0"+elmR;if(elmG.length==1)elmG="0"+elmG;if(elmB.length==1)elmB="0"+elmB;elmH=elmH+rate;if(elmH>=360)elmH=0;return"#"+elmR+elmG+elmB}function ChangeColor(){objActive.style.color=makeColor()}function Mozilla_stopRainbowAnchor(a){if(act){if(objActive.nodeName=="A"){objActive.style.color=clrOrg;clearInterval(TimerID);act=0}}}function Mozilla_doRainbowAnchor(a){if(act==0){obj=a.target;while(obj.nodeName!="A"&&obj.nodeName!="BODY"){obj=obj.parentNode;if(obj.nodeName=="A"||obj.nodeName=="BODY")break}if(obj.nodeName=="A"&&obj.href!=""){objActive=obj;act=1;clrOrg=obj.style.color;TimerID=setInterval("ChangeColor()",100)}}}function stopRainbowAnchor(){if(act){if(objActive.tagName=="A"){objActive.style.color=clrOrg;clearInterval(TimerID);act=0}}}function doRainbowAnchor(){if(act==0){var a=event.srcElement;while(a.tagName!="A"&&a.tagName!="BODY"){a=a.parentElement;if(a.tagName=="A"||a.tagName=="BODY")break}if(a.tagName=="A"&&a.href!=""){objActive=a;act=1;clrOrg=objActive.style.color;TimerID=setInterval("ChangeColor()",100)}}}function stopRainbow(){if(act){objActive.style.color=clrOrg;clearInterval(TimerID);act=0}}function doRainbow(a){if(act==0){act=1;if(a)objActive=a;else objActive=event.srcElement;clrOrg=objActive.style.color;TimerID=setInterval("ChangeColor()",100)}}var rate=20;if(document.getElementById)window.onerror=new Function("return true");var objActive;var act=0;var elmH=0;var elmS=128;var elmV=255;var clrOrg;var TimerID;if(document.all){document.onmouseover=doRainbowAnchor;document.onmouseout=stopRainbowAnchor}else if(document.getElementById){document.captureEvents(Event.MOUSEOVER|Event.MOUSEOUT);document.onmouseover=Mozilla_doRainbowAnchor;document.onmouseout=Mozilla_stopRainbowAnchor}
//]]>
</script>

                             HOVER VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DEMO