18/06/2018

Tạo Trang Mã Màu Cho Blogger

Đăng nhâp vào Blogger→Trang mới→Chuyển qua tab HTML rồi dán đoạn code sau vào.
<div id="flatuarlina"><ul class="flatui"><li style="background: #5C97BF;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #5C97BF</span>      </li><li style="background: #4B77BE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #4B77BE</span>      </li><li style="background: #1F3A93;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1F3A93</span>      </li><li style="background: #2574A9;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #2574A9</span>      </li><li style="background: #67809F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #67809F</span>      </li><li style="background: #34495E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #34495E</span>      </li><li style="background: #3A539B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #3A539B</span>      </li><li style="background: #1E8BC3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1E8BC3</span>      </li><li style="background: #6BB9F0;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #6BB9F0</span>      </li><li style="background: #22313F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #22313F</span>      </li><li style="background: #336E7B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #336E7B</span>      </li><li style="background: #19B5FE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #19B5FE</span>      </li><li style="background: #89C4F4;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #89C4F4</span>      </li><li style="background: #2C3E50;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #2C3E50</span>      </li><li style="background: #3498DB;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #3498DB</span>      </li><li style="background: #22A7F0;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #22A7F0</span>      </li><li style="background: #94E0EE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #94E0EE</span>      </li><li style="background: #52B3D9;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #52B3D9</span>      </li><li style="background: #59ABE3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #59ABE3</span>      </li><li style="background: #26A65B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #26A65B</span>      </li><li style="background: #1E824C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1E824C</span>      </li><li style="background: #00B16A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #00B16A</span>      </li><li style="background: #2ABB9B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #2ABB9B</span>      </li><li style="background: #4DAF7C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #4DAF7C</span>      </li><li style="background: #03A678;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #03A678</span>      </li><li style="background: #26C281;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #26C281</span>      </li><li style="background: #019875;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #019875</span>      </li><li style="background: #3FC380;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #3FC380</span>      </li><li style="background: #16A085;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #16A085</span>      </li><li style="background: #2ECC71;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #2ECC71</span>      </li><li style="background: #C5EFF7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #C5EFF7</span>      </li><li style="background: #C8F7C5;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #C8F7C5</span>      </li><li style="background: #049372;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #049372</span>      </li><li style="background: #36D7B7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #36D7B7</span>      </li><li style="background: #66CC99;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #66CC99</span>      </li><li style="background: #1BA39C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1BA39C</span>      </li><li style="background: #1BBC9B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1BBC9B</span>      </li><li style="background: #65C6BB;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #65C6BB</span>      </li><li style="background: #BFBFBF;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #BFBFBF</span>      </li><li style="background: #ABB7B7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #ABB7B7</span>      </li><li style="background: #DADFE1;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #DADFE1</span>      </li><li style="background: #95A5A6;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #95A5A6</span>      </li><li style="background: #C5DCE2;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #C5DCE2</span>      </li><li style="background: #BDC3C7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #BDC3C7</span>      </li><li style="background: #EEEEEE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #EEEEEE</span>      </li><li style="background: #D2D7D3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #D2D7D3</span>      </li><li style="background: #F0E2C5;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F0E2C5</span>      </li><li style="background: #EB9532;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #EB9532</span>      </li><li style="background: #E67E22;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E67E22</span>      </li><li style="background: #F27935;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F27935</span>      </li><li style="background: #F9BF3B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F9BF3B</span>      </li><li style="background: #F7CA18;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F7CA18</span>      </li><li style="background: #F9690E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F9690E</span>      </li><li style="background: #F39C12;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F39C12</span>      </li><li style="background: #D35400;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #D35400</span>      </li><li style="background: #F4D03F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F4D03F</span>      </li><li style="background: #F5AB35;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F5AB35</span>      </li><li style="background: #EB974E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #EB974E</span>      </li><li style="background: #F2784B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F2784B</span>      </li><li style="background: #F4B350;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F4B350</span>      </li><li style="background: #E87E04;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E87E04</span>      </li><li style="background: #E74C3C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E74C3C</span>      </li><li style="background: #CF000F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #CF000F</span>      </li><li style="background: #C0392B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #C0392B</span>      </li><li style="background: #D64541;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #D64541</span>      </li><li style="background: #EF4836;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #EF4836</span>      </li><li style="background: #96281B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #96281B</span>      </li><li style="background: #D91E18;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #D91E18</span>      </li><li style="background: #E26A6A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E26A6A</span>      </li><li style="background: #FF0000;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #FF0000</span>      </li><li style="background: #F22613;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F22613</span>      </li><li style="background: #E08283;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E08283</span>      </li><li style="background: #9B59B6;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #9B59B6</span>      </li><li style="background: #8E44AD;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #8E44AD</span>      </li><li style="background: #BE90D4;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #BE90D4</span>      </li><li style="background: #BF55EC;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #BF55EC</span>      </li><li style="background: #9A12B3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #9A12B3</span>      </li><li style="background: #913D88;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #913D88</span>      </li><li style="background: #722D6A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #722D6A</span>      </li><li style="background: #740A4E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #740A4E</span>      </li></ul></div><style scoped="" type="text/css">/* Flat UI Color by www.lobatquai.xyz */#flatuarlina ul.flatui{position:relative;display:table;width:100%;text-align:center;color:#fff;font-size:12px;margin:auto;position:relative;padding:0}#flatuarlina ul.flatui li{position:relative;display:flex;float:left;width:25%;min-height:160px;padding:4%;list-style:none;background:#444;text-align:center;font-family:inherit;color:rgba(255,255,255,);font-size:1.1rem;margin:auto;font-weight:700;backface-visibility:hidden;transition:all .3s cubic-bezier(1,0.015,0.295,1.225)}#flatuarlina ul.flatui li:hover{z-index:4}#flatuarlina ul.flatui li:before{content:'';display:block;position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;background:;z-index:1;opacity:0;visibility:hidden;transform:scale(0.4)}#flatuarlina ul.flatui li:hover:before{opacity:1;visibility:visible;transform:scale(1.0)}#flatuarlina ul.flatui li:after{content:'Nhấn Ctrl + C Để Sao Chép';display:block;position:absolute;padding:10px 0;font-weight:400;font-size:.8rem;left:0;right:0;bottom:0;opacity:0;color:rgba(255,255,255,.5);font-weight:700;visibility:hidden;transform:translate(0,30px);transition:all .3s cubic-bezier(1,0.015,0.295,1.225);transition-delay:.1s}#flatuarlina ul.flatui li:hover:after{opacity:1;visibility:visible;transform:translate(0,-10px);z-index:1;transition-delay:.8s}#flatuarlina ul.flatui li .kodebesar{width:100%;padding:0;display:block;float:none;margin:auto;clear:both;z-index:3}#flatuarlina ul.flatui li .kodekecil{width:100%;padding:0;display:block;float:none;margin:0 auto 10px auto;font-weight:400;font-size:.8rem;clear:both;z-index:3}@media screen and (max-width:800px){#flatuarlina ul.flatui li{width:33.3%;line-height:normal}}@media screen and (max-width:640px){#flatuarlina ul.flatui li{width:50%}}@media screen and (max-width:480px){#flatuarlina ul.flatui li{width:100%}}</style>

15/06/2018

12/06/2018

Tuỳ Biến Giao Diện Blogger.com Bằng Stylish Tuyệt Đẹp

GIỚI THIỆU VỀ STYLISH EXTENSION

Về cơ bản, tiện ích mở rộng Stylish cho phép người dùng tùy chỉnh lại giao diện của bất kỳ trang web nào chỉ với 1 cú nhấp chuột. Có tới hàng ngàn chủ đề, giao diện hay kiểu mẫu được các lập trình viên thiết kế sẵn để bạn lựa chọn. Hầu như mọi thao tác thủ công khi bạn thực hiện để tùy biến lại một trang web bất kỳ, đều được tối ưu hóa trong Stylish, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí nữa nhé!

NHỮNG THAY ĐỔI của blogger.com

 • Xóa bỏ thanh top menu và một số thứ không cần thiết.
 • Thu gọn thanh menu bên trái thành dạng trượt (slide menu).
 • Mở rộng khung code và khung đăng bài viết.
 • Chỉnh sửa các nút (button) cho đẹp mắt hơn.
 • V..v... đang cập nhật.

CÁCH THỰC HIỆN


Bước 1. Cài đặt Extension Stylish (Tại đây). Nếu cài đặt rồi thì bỏ qua bước này.


Bước 2Click chuột vào biểu tượng Stylish kế bên thanh địa chỉ, tiếp tục click vào nút 3 dấu chấm, chọn Create New Style.


Bước 3. Dán toàn bộ CSS bên dưới vào khung code hiện ra.

/* Theme Blogger */header.gb_Xa,.K3JSBVB-i-p{display:none}

#blogger-app{background:#fff}

.rb .K3JSBVB-i-m{padding-top:0}

.K3JSBVB-lb-f,.K3JSBVB-i-C .blogg-tab-separator,button.blogg-menu-button .blogg-disclosureindicator{display:none}

.K3JSBVB-lb-e{top:25px}

.K3JSBVB-lb-l,.K3JSBVB-lb-e{right:18px}

.K3JSBVB-j-a{bottom:-38px}

.CodeMirror{border:1px solid #ededed}

.editor .composeBox{max-width:100%}

#postingComposeBox{width:95%}

.K3JSBVB-kb-l{left:70px;right:10px}

.K3JSBVB-kb-e{left:70px;right:10px;top:40px!important}

.rb .K3JSBVB-i-C{background:#fff}

.blogg-tab .K3JSBVB-r-e{float:right;font-size:20px;width:36px;height:35px;text-align:center;border-radius:100px;background:#ccc;line-height:36px}

.blogg-tab.selected .K3JSBVB-r-e{background:#1da349;color:white}

.K3JSBVB-r-f{padding:0 0 0 15px;transition:.5s}

.rb .K3JSBVB-i-B{left:-14%;z-index:99999;transition:.5s}

.rb .K3JSBVB-i-B:hover{left:0;box-shadow:0 0 50px rgba(0,0,0,.15)}

.rb .K3JSBVB-i-B:hover .K3JSBVB-r-f{padding:0}

.blogg-menu-popup{z-index:99999999999999;box-shadow:0 0 50px rgba(0,0,0,.15)}

::-webkit-scrollbar{width:5px}

::-webkit-scrollbar-thumb{background:#ccc}

::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#888}

.K3JSBVB-i-m{padding-left:75px}

.blogg-tab .K3JSBVB-A-c{padding:10px 18px}

.K3JSBVB-i-j button .blogg-menu-button-content,.K3JSBVB-i-n,.blogg-menu-button-content .K3JSBVB-i-n{width:100%!important;max-width:100%!important;text-transform:capitalize}

.blogg-menu-popup .popupContent{border:0}

.K3JSBVB-i-j button{background:transparent!important;text-transform:none!important;color:#444!important;font:500 16px Roboto!important}

button.blogg-button,button.blogg-button:hover,button.blogg-button.selected,button.blogg-button.selected:hover,button.blogg-button:active{border:0;outline:0;box-shadow:none;border-radius:100px;background:#f2f3f5;font-size:12px;color:#666;text-transform:uppercase;font-family:Roboto,sans-serif}
Bước 4. Bấm vào nút Specify, chọn URLs on the domain, điền vào blogger.com rồi bấm Add.
Cuối cùng đặt tên và bấm Save là xong!
                                                                                                     

30/05/2018

SublimeText 3 Build 3175 Full Crack

GIỚI THIỆU VỀ SUBLIME TEXT 3

Sublime Text 3 Build 3175 là một trình biên tập code được đông đảo các lập trình viên trên toàn thế giới sử dụng. Tuy ra đời sau Notepad++ nhưng Sublime Text được đánh giá cao và trở nên phổ biến hơn nhờ khả năng hoạt động mượt mà, chiếm ít tài nguyên máy, hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình và đặc biệt hỗ trợ Plugin với cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ.

Sublime Text 3 Build 3175 làm việc với nhiều các ngôn ngữ lập trình phổ biến khác khác nhau như: HTML, CSS, Python, PHP, Java,...Bạn hoàn toàn yên tâm với công cụ soạn thảo này nó rất ít chiếm tài nguyên của máy tính, hoạt động linh hoạt, nhanh chóng với tốc độ khởi động chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không những vậy nếu công việc biên soạn code của bạn đang còn danh dở mà bị mất điện đột ngột thì khi mở lại thì toàn bộ những đoạn code vẫn còn nguyên vẹn.


Giao diện Sublime Text


TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA SUBLIME TEXT

Phần mềm hỗ trợ viết code đơn giản.
Phân biệt các thành phần mềm trong code.
Hỗ trợ nhiều mã nguồn khác nhau.
Sử dụng dễ dàng, ít chiếm tài nguyên, gọn nhẹ.
Hỗ trợ nhiều Plugin.

TÍNH NĂNG MỚI CỦA SUBLIME TEXT 3

Cải tiến tốc độ ngày càng nhanh.
Hỗ trợ chỉnh sửa tại nhiều vị trí một lúc, soạn thảo toàn màn hình, soạn thảo với layout nhiều cột.
Giao diện ngày càng đơn giản, dễ sử dụng.
Bổ sung cài đặt những theme khác nhau.
Tính năng mới Split Editing: Giúp chỉnh sửa nhiều cửa sổ.
Hỗ trợ cho màn hình độ phân giải lớn.


KHÁC

Vì những ưu điểm của Sublime Text nên bạn phải bỏ ra 80 USD để mua chọn gói.
Ở đây mình sẽ share cho các bạn phiên bản crack nên chúng ta không cần phải bỏ tiền ra mua, mà cũng đéo có ai bỏ ra 80 USD = 1.828.000 VND để mua cả vì người Việt Nam thích dùng hàng rẻ, free mà.
Download : FSHARE


25/05/2018

Cách Kiểm Tra Máy Tính Sử Dụng Win Bản Quyền Hay Win Lậu


Làm thế nào để biết máy tính bạn đang sử dụng là Windows bản quyền chuẩn hay chỉ là key khuyến mại, key dùng thử hoặc là key ” lậu ” ?

Hiện nay, khi bạn mua máy tính ở một cửa hàng nhỏ lẻ nào đó thì chắc chắn sẽ được họ cài Windows sẵn cho rồi, có thể là Windows 7, Windows 8.1 hoặc là Windows 10. Một số cửa hàng để thu hút người mua đã có lời mời gọi rất NGON và NGỌT, đó là khuyến mại Windows bản quyền, đã cài sẵn Win bản quyền sẵn trên máy…Tất nhiên là sẽ có cửa hàng họ thực hiện kích hoạt bản quyền chuẩn cho bạn, theo một cách nào đó, có thể là Activate by Phone chẳng hạn. Và điều đương nhiên là họ sẽ không thể bỏ tiền ra mua key để kích hoạt cho bạn rồi.

Nhưng không sao, Activate by Phone cũng là cách để lấy bản quyền chuẩn, và đa số các máy tính có được bản quyền THẬT ở Việt Nam đều từ cách này mà ra. Chứ ít ai có điều kiện mua key để kích hoạt lắm, ngoại trừ những máy tính có tích hợp sẵn bản quyền theo máy.

Một số cửa hàng thì sẽ làm ăn ẩu hơn, họ sẽ dùng Tool hoặc dùng key lậu để kích hoạt cho bạn, và thông thường thời hạn sử dụng chỉ là 3 tháng hoặc là 6 tháng sẽ hết hạn.


Làm thế nào để kiểm tra Windows có bản quyền thật hay là lậu ?

Bước 1 : Ấn tổ hợp Windows + R và điền cmd rồi ấn enter.Ảnh minh họa

Bước 2 : Nhập lệnh slmgr/xpr và ấn enter.

Ảnh minh họa

Bước 3 : Dựa vào kết quả hiển thị trong cửa sổ Windows Script Host để chúng ta xác đinh. Ví dụ như hình bên trên mình có thông báo là:

 • The machine is permanently activated thì có nghĩa là Windows của mình là bản quyền chuẩn rồi đó.
 • Còn nếu thông báo là: Volume activation will expire ngày/tháng/năm (ngày/tháng/năm chính là thời hạn sử dụng) thì có nghĩa là Win bạn sử dụng là bản có thời hạn. Nó được kích hoạt bằng key dùng thử hoặc bằng Tool Crack nào đó.
 • Còn nếu hiển thị thông báo là: Error: Product key not found thì có nghĩa là Windows chưa được kích hoạt.
🔳 Như hình ảnh trên thì máy tính của mình sử dụng Tool Crack nha.

16/05/2018

Dragon Ball Z Mugen 2013 : Game Đối Kháng Hay Cho PC


Game Dragon Ball Z Mugen 2013 với những gì bạn nhận được nếu bạn vượt qua Manga hoạt hình với một môn võ nghệ thuật trò chơi chiến đấu sắc bén? Siêu Dragon Ball Z. Điều này cổ điển trò chơi arcade chiến đấu dựa trên engine đồ họa retro MUGEN và sẽ hấp dẫn bất cứ ai thích Street Fighter hay Double Dragon.
Trong trình đơn bắt đầu Dragon Ball Z Mugen 2013, bạn đang trình bày với các chế độ khác nhau. Arcade có nghĩa là bạn đi 1 trên 1 với máy tính; trong chế độ VS bạn đi trên một người bạn; Đội VS cho phép bạn chơi team-up khác nhau chế độ với một người bạn; Đội Arcade nghĩa nhóm-up khác nhau chế độ đối với máy tính và Team Co-op cho phép bạn đánh bại các crap ra khỏi máy tính của tag-team Dragon Ball Z phong cách. Cuối cùng, Đào tạo cho phép bạn làm việc trên di chuyển của bạn và Watch chế độ cho phép bạn quan sát máy tính điều khiển nhân vật đánh bại các địa ngục ra khỏi nhau trong các chế độ khác nhau. Ngoài ra còn có một trình đơn tùy chọn mà bạn có thể cấu hình những thứ như mức độ khó, thời gian giới hạn, tính năng âm thanh và điều khiển.


                                                         


Game Có Dung Lượng : 1,70 GB.

Cấu Hình Tối Thiểu :

 • Hệ điều hành: Windows All.
 • Vi xử lý: Intel Core Duo hoặc tương đương với độ phân giải HD.​
 • RAM: 512 MB.
 • Ổ đĩa cài đặt trống ít nhất: 3 GB.
 • DirectX: DirectX 9 hoặc cao hơn.

Sau Khi Tải Về Bạn Giải Nén Ra Và Ấn Vào File DBZ MUGEN Edition 2013.exe  Để Chơi.


Một Số Hình Ảnh Trong GameMặc Định Của Game Là Chế Độ Cửa Sổ, Ấn Alt+ENTER Để Vào Chế Độ Full Screen(Toàn Màn Hình).

Stranded Deep : Game Sinh Tồn Ngoài Đảo Hoang


Một Tựa Game Sinh Tồn Hay Cho PC Mà Bạn Không Thể Bỏ Qua Đó Là Stranded Deep.
Trong Game Bạn Sẽ Hóa Thân Thành Nhân Vật Đã Sống Sót Qua Tai Nạn Máy Bay. Khi Tỉnh Dậy Bạn Thấy Mình Đang Ở Một Hòn Đảo Hoang.

Nhiệm Vụ Của Bạn Lúc Này Là Kiếm Đồ Và Chế Tạo Thành Các Vật Dụng Hữu Ích. Bạn Cũng Phải Tìm Những Thứ Ăn Được Trên Đảo Để Sinh Tồn.Dung Lượng : 454 MB.

Yêu Cầu Tối Thiểu :
 • Hệ điều hành: Windows Vista hoặc cao hơn
 • Bộ xử lý: Intel Dual-Core 1.8GHz trở lên
 • Bộ nhớ: 2 GB RAM
 • Hệ điều hành: Windows Vista hoặc cao hơn
 • Bộ xử lý: Intel Dual-Core 1.8GHz trở lên

Bạn Chỉ Cần Tải Về Giải Nén Ra Và Vào File : Stranded_Deep.exe Để Chơi.


Hình Ảnh Trong Game

Chúc Bạn Chơi Game Stranded Deep Vui Vẻ.